มูซอ อ. ฟ. “โปรแกรมการจัดการสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุสำเร็จรูป”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 52-64, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/150117.