บิลหลี จ. “ผลของโปรแกรมบรรเทาอาการปวดเข่าด้วยตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 42-51, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/152705.