ชาวสวนศรีเจริญ ก. เ. “รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของแม่บ้านในชุมชนควนขนุน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2018, น. 27-40, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/153309.