รอดอ้น ภ., เทพอักษร พ., ชูยัง น., และ เต็งโรจน์นภาพร ภ. “ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ จังหวัดตรัง”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 2, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, น. 26-38, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/153503.