สาระจรัส ว. “ผลของกระบวนการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไตเรื้อรัง โรงพยาบาลแหลมฉบัง ชลบุรี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2018, น. 13-26, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/157123.