พจมานพงศ์ ภ. “การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจผู้ป่วยสูงอายุกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจในระยะผู้ป่วยนอก”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 2, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, น. 63-72, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/159814.