จิตอร่าม ป. “สุขภาวะกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 65-68, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/161195.