Suwannaphant, K., F. Khotnala, S. Assana, T. Phajan, และ P. Jaliyawanidchakun. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชัยภูมิ”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 2, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2019, น. 1-13, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/184249.