ดำขำ อ. ., งามรวี พ. ., และ ไชยช่วย ภ. “การศึกษากิจกรรมทางกายของครูในโรงเรียนมัธยม กรณีศึกษา ครูโรงเรียนมัธยมเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี: -”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 70-80, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/187410.