จันทร์แก้ว ก. ., และ นฤมิตมนตรี ธ. . “ผลของยาสมุนไพรบำรุงน้ำนมต่อระดับการไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอด”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 41-51, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/210609.