มณีกุลทรัพย์ ด. . ., โพธิ์อ่ำ อ. ., และ อาสนะ ส. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์เขตอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 1-12, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/223961.