สามประดิษฐ์ ศ., นิ่มเดช ค. ., โภคภิรมย์ ศ. ., และ แก้วอำไพ ส. “รพ.สต.ติดดาว : ภาระหรือโอกาสการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในชุมชน”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 16-27, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/232381.