แก้วบรรจักร น. ., ชุมแวงวาปี ป. ., และ สุวรรณพันธุ์ ก. . “ปัจจัยความรอบรู้ทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 1-15, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/240966.