พลแพงขวา ศ. ., เนาว์สุวรรณ ก. ., คำมะทิตย์ อ. ., และ เทวะเศกสรรค์ น. . . “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, น. 16-26, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/241664.