กิจสมพร จ. . ., รังควัต ว. ., มงคลศิริ พ., และ เทพอักษร พ. “ปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของเขตสุขภาพในประเทศไทย: มุมมองผู้กำหนดนโยบาย”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 27-40, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/241795.