พานิคม ช., แต้อารักษ์ ก. ., และ สิริพรหมภัทร ช. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ผ่านสื่อออนไลน์ กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, น. 43-52, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242028.