ศิริกาล ช., ใขคํา แ. ., มาลีลัย แ. ., และ บุญสู่ ถ. . “บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 176-89, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242107.