สุภานันท์ ธ. ., พรหมทอง ก., และ ชุนหบดี อ. . “รูปแบบการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นโดยการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านควนล้อน ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 190-04, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242163.