ชาวสวนศรีเจริญ ก. เ., อัครวีรวัฒน์ ธ. ., และ คงสนิท เ. “การประเมินผลโครงการสมาร์ทเบรนแอนด์เฮล ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, น. 27-42, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242275.