ไวชมภู น. “การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์มณีเวช”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2021, น. 219-32, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242294.