ละออ เ. “การพยาบาลผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูกที่มีภาวะช็อกจากการเสียเลือด”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, น. 172-86, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242479.