เดชารัตน์ โ., เพชรห้วยลึก พ. ., บัวเจริญ ธ., และ พรหมอ่อน ด. “การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 64-78, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242661.