วัฒนปัญญาเวชช์ จ. “การจัดการปัญหาการนอน แบบไม่ใช่ยา เพื่อคุณภาพการนอนที่ดี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 205-1, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/243110.