เรืองอร่าม ส. . ., วาสนา ด., รัชตาธนรัชต์ ท., และ รักหาบ อ. . “การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 109-25, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/244544.