ประภาอินทร์ ป. . “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการสร้างและต้นแบบพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 132-4, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/244683.