ศรีโพธิ์ เ., ขะชาตย์ ส. . ., และ จันทร อ. . “คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 166-77, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/244915.