สินธุแปง พ. . ., และ เนาว์สุวรรณ ก. . . “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 205-18, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/245254.