ตริสกุล บ. ., ทิพยมงคลกุล ม. ., เอมยงค์ ณ., และ อุทิศ เ. . “Perceived Stigma, Social Support, and Quality of Life Among People Living With HIV/AIDS in Lopburi Province”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2021, น. 18-32, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/247025.