จันทร์วิน บ., วิชช์วัฒนางกูร อ., จันทร์แย้ม อ. . ., และ เจียประเสริฐ ส. “ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก: -”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 119-33, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/247063.