สิริธัญญ์สกุล ท. . “การประเมินผลการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะโลหิตจางจาก ธาลัสซีเมียและฮีโมลโกลบินที่ผิดปกติ”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, น. 102-16, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/247636.