รุณเลิศ ช., รักษามาตย์ ว., ละอองนวล อ., พูนธนานิวัฒน์กุล เ. . ., อรุโณทยานันท์ ว. ., พรหมมาลี ภ. ., ทับทิม ศ. ., เริงศิริ จ., และ กลั่นดีมา ส. “การศึกษาคุณลักษณะวิชาชีพรังสีเทคนิคที่พึงประสงค์ของนักรังสีเทคนิค ในระบบบริการสุขภาพ”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, น. 1-16, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/248131.