อินพรม จ. ., วรเดช ส. ., เทพอักษร พ., และ ไชยเมล์ ป. . “การเปลี่ยนแปลงระดับการได้ยินจากการประกอบอาชีพ: การทบทวนวรรณกรรม”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 83-99, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/248702.