ทองธรรมชาติ ป., ฟักคำ ศ. . ., ยันตรปกรณ์ อ. . ., และ พูนธนานิวัฒน์กุล เ. . “การพัฒนาแผ่นแปะไฮโดรเจลสมุนไพรพอกเข่าบรรเทาอาการปวดเข่าสำหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2021, น. 67-79, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/249201.