เกะรา โ. . ., ดือเร๊ะ น., และ เทียมแก้ว ร. “ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดปัตตานี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2021, น. 80-95, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/249428.