โล่สถาพรพิพิธ ส. ., และ เทพอักษร พ. “วัคซีนโควิด-19 : แผนสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” กับ ‘ความกังวลหมู่’ ที่เกิดขึ้นในระยะที่ 3 ในประเทศไทย”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 216-9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/250580.