พูนธนานิวัฒน์กุล เ. ., ยันตรปกรณ์ อ. ., จันทร์เที่ยง ป. ., เพาะบุญ เ., และ รตนวิบูลย์สุข น. . “ปัจจัยมีที่มีอิทธิพลต่อระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพตัวเองของประชาชนในกลุ่มวัยทำงาน”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 187-03, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/250646.