สุวรรณชาติ จ. ., P. . UNG, จันทะขิน ย. ., และ เพ็ชรสมบัติ ร. “ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านจิตพิสัย ความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรม การดูแลตนเองต่อการเกิดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 118-30, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/251514.