ไกรรินทร์ ฐ., ประเสริฐชัย อ. ., และ สีตกะลิน พ. . . . . . . . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ต่อบริการของกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคตามมาตรฐาน ISO 15189 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 46-64, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/251569.