ประภาอินทร์ ป. ., และ ราศิริ ส. “The 10 แนวปฏิบัติที่ดีในการหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 233-7, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/252923.