ยกพลชนชัย ช., แพงประโคน ญ. ., และ ดวงศรี จ. “ผลของโปรแกรมความปลอดภัยในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ครัวเรือน บ้านบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”. 2022. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, น. 1-17, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/254193.