โพธิ์อ่ำ อ. ., และ สมการณ์ น. . “การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเขตอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 146-55, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/254434.