ตามเดช ด. ., และ ใจเที่ยง ณ. “การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 78-92, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/254724.