สังข์ทอง จ., และ ตันติวิบูลชัย น. . “ความรู้ ทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเก็บขนขยะของเทศบาลตำบลในจังหวัดภูเก็ต”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 33-45, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/255299.