เทพอักษร พ. “มองผ่านกรอบแนวทางการศึกษาด้านสุขภาพของพิภพโลก (Planetary Health)”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 225-8, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/255382.