กลางประพันธ์ ส., ธานี ณ. ., และ พิมพ์พรม น. . “การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของโกฐกระดูกและกระทือ สมุนไพรที่ใช้แทนกันได้ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 98-113, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/257219.