อมรภิญโญเกียรติ ต. . “บทบาทของการใช้หุ่นยนต์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลตากสิน”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 160-71, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/257423.