ผลแก้ว ศ., บุญขาว ล., ควรพงษากุล ส. ., และ มั่นวงศ์ เ. . “ความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชคาร์โบฟูรานจากน้ำ ที่ปนเปื้อนของเกษตรกรปลูกผัก ในตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 106-17, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/257965.