รักษ์ศรี ส. ., ธีระรัตนสุนทร พ. ., สถิรปัญญา จ. ., และ เพ่งพิศ ส. . “สถานการณ์วัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรคที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 6, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, น. 1-12, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/258189.