มาตา ส. ., และ ธรรมพร จ. . “ผลของการนวดกระตุ้นการไหลของน้ำนมและประคบสมุนไพร ในมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 6, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 59-71, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/258246.