หมื่นเพชร เ. ., ไชยวัน พ. ., และ นพมณีจำรัสเลิศ แ. . “ผลของโปรแกรมไทยต่อพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมเด็กออทิสติก และทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ และความเครียดของผู้ดูแล: กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 6, ฉบับที่ 2, เมษายน 2023, น. 1-14, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/259092.